28/08/2011 Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 28 tháng 08 năm 2011 của Tổng cục Thủy lợi về  phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 28/08/2011 Quyết định 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 28 tháng 08 năm 2011 của Tổng cục Thủy lợi về phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Quyết định phê duyệt nội dung tài liệu tham khảo Hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
13/03/2012 Chỉ thị 03/CT-BGTVT ngày 13/03/2012 của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của ngành Giao thông vận tải 13/03/2012 Chỉ thị 03/CT-BGTVT ngày 13/03/2012 của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của ngành Giao thông vận tải
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 của ngành Giao thông vận tải
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
05/4/2012 Chỉ thị 08/CT-BCTngày 05/4/2012 của Bộ Công Thương về  công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 05/4/2012 Chỉ thị 08/CT-BCTngày 05/4/2012 của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »
23/02/2012 Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 23/02/2012 Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Ngày đăng: 09/01/2013
Xem chi tiết »