Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2014

Ngày đăng: 25/03/2014


KẾ HOẠCH
Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm  cứu nạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2014

        Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, bão lũ và các thảm họa khác liên tục xẩy ra trên địa bàn cả nước. Năm 2013, đã có 15 cơn bão, 04 ATNĐ, 08 đợt mưa lũ, lốc xoáy, mưa đá, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tình hình tai nạn, cháy nổ, ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp.
        Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thiên tai, bão, lũ năm 2014 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, tai nạn cần được quan tâm đúng mức và phải xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.
        Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; Bộ Công an xác định những nhiệm vụ trọng tâm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2014 như­ sau:
        I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
       1. Tuân thủ nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống cháy nổ, tai nạn giao thông và tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ của ngành. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác tham gia công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo an sinh xã hội.
       2. Phát huy vai trò và nâng cao năng lực của lực lượng Công an nhân dân trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa và cứu nạn, cứu hộ.
       3. Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả mọi tình huống thiên tai, lụt, bão, trong đó lấy phòng tránh là chính; thực hiện nhiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực l­ượng tại chỗ, vật t­ư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão và tai nạn gây ra.
       4. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và mỗi cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống tai nạn và tìm kiếm cứu nạn.
        II - CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
       1. Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN) Bộ Công an và Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN của Công an các đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, từng đơn vị, địa phương. Xây dựng cơ chế hoạt động, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn.
       2.Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014; xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của đơn vị, địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”, với tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn của Công an các đơn vị trực thuộc, đặc biệt ở những địa bàn trọng điểm về thiên tai, tai nạn, sự cố cháy, nổ.
       3. Hoàn thành xây dựng, trình thẩm định phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
      Triển khai thực hiện Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Xây dựng, ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Công an.
Kịp thời trang cấp, bổ sung phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương phù hợp với đặc điểm địa lý, khí hậu của từng vùng, miền. Trong đó cần chủ động khai thác từ nhiều nguồn vốn, đặc biệt tranh thủ nguồn vốn ODA của nước ngoài để mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền địa phương để tăng cường trang bị vật tư, phương tiện, bổ sung kinh phí nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Công an các đơn vị, địa phương.
      4. Nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt độngtrang tin điện tử (Website) của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an nhằm đáp ứng kịp thời công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong toàn lực lượng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng.
        5. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập:
 Mở lớp tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho Công an các đơn vị, địa phương. Triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống thiên tai trong lực lượng CAND.
Huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng thường trực PCLB & TKCN của Công an các đơn vị, địa phương nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ. Huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác PCLB & TKCN cho Công an các đơn vị, địa phương.
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 308/KH-BCA-C61 ngày 05/12/2013 về hướng dẫn tập huấn, huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Xây dựng và tổ chức huấn luyện các phương án ứng phó với sự cố thiên tai thảm họa, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ cứu nạn cho lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm.
Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm địa lý của địa bàn chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn, huấn luyện, thực tập, diễn tập, hoặc tham gia diễn tập về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ trực tiếp làm công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các loại phương tiện thực hiện nhiệm vụ PCLB &TKCN như: điều khiển, sử dụng ôtô, canô, tàu, xuồng và những trang bị khác.
       6. Tiếp tục kiện toàn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, đầu tư phương tiện, trang thiết bị làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an (Văn phòng ƯPT) để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
      7. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, trực ban 24/24h trong ngày, đặc biệt trong mùa mưa bão, khi xảy ra sự cố bất ngờ về thiên tai, thảm họa; đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, lụt bão, tai nạn; có phương án cụ thể, hợp lý, đề xuất huy động vật tư, phương tiện để chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả kịp thời. Báo cáo, đề xuất với cấp uỷ và Chính quyền địa phương hoặc lãnh đạo Bộ để chỉ đạo giải quyết kịp thời những tình huống phức tạp, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực l­ượng Quân đội, chính quyền địa phương, các ban, ngành và Công an các tỉnh lân cận trong công tác ứng phó với các tình huống thiên tai, và các sự cố nghiêm trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương đề ra các biện pháp và phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp cảnh báo, sơ tán dân khỏi những nơi nguy hiểm, đặc biệt chú ý việc đi lại của học sinh, trẻ em và người cao tuổi, không để xảy ra tai nạn, chết đuối trong mùa mưa bão.
       8. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan Công an, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; có phương án bảo vệ sản xuất, bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, bảo vệ đê, kè, cống, hồ chứa nư­ớc, địa điểm di dời sơ tán dân… không để kẻ địch, tội phạm và các phần tử xấu lợi dụng thiên tai, lụt, bão, tai nạn để hoạt động phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và của nhân dân hoặc trốn khỏi nơi giam giữ do lực lượng Công an quản lý. Khẩn trương điều tra làm rõ và tham mưu chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra; các vụ án, vụ việc có dấu hiệu lợi dụng thiên tai, lụt bão, tai nạn để hoạt động phá hoại, vụ lợi, xâm hại an sinh xã hội…
Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ.
       9. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực lực các trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an các đơn vị, địa phương trước mùa mưa bão. Chú ý công tác nắm thực lực và công tác bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện, công tác dự phòng, dự trữ để chủ động ứng phó hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ” khi có thiên tai, tai nạn xảy ra.
      10. Các đơn vị và doanh nghiệp trong toàn lực lượng Công an nhân dân cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, xử lý tốt nước thải, khí thải và các phế liệu trong quá trình sinh hoạt và sản xuất của đơn vị ra môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch… Tùy theo điều kiện của mỗi đơn vị làm công tác dân vận, phát động quần chúng tham gia bảo vệ môi trường cho phù hợp, hiệu quả, góp phần làm hạn chế thiên tai, dịch bệnh.
       11. Trong công tác khắc phục hậu quả và đầu tư xây dựng cơ bản của Công an các đơn vị, địa phương cần nghiên cứu đưa vào thiết kế xây dựng những kết cấu đảm bảo cho các công trình tại các địa bàn thường xuyên bị thiên tai, bão lũ phù hợp với tiêu chuẩn phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
      12. Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động, kết quả, thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo ANTT, ATGT với các hình thức thích hợp, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Kịp thời đề xuất lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ, ủng hộ cho Công an các đơn vị, địa phương, nhân dân và CBCS Công an bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Chủ động phát động CBCS toàn lực lượng quyên góp ủng hộ “Quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng Công an nhân dân”; khen thưởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối phó với thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.
       III - PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
       1. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: 
      (1). Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ (Văn phòng ƯPT) tăng cường nắm chắc tình hình, dự báo và đề xuất kịp thời các chủ trương, biện pháp để chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, sự cố nghiêm trọng.
Thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực chung cả 04 lĩnh vực (Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống lụt bão - Tai nạn thương tích - Tìm kiếm cứu nạn); chịu trách nhiệm tổng hợp chung để phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn theo các chuyên đề.
Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống thiên tai trong lực lượng CAND.
Sử dụng hiệu quả trang tin điện tử (Website) của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an nhằm đáp ứng kịp thời công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong toàn lực lượng. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về công tác ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng: Tổ chức kiểm tra công tác ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là những địa phương nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ. Phối hợp với Cục Tài chính (V22) và các đơn vị có liên quan đánh giá  thiệt hại, đề xuất hỗ trợ kinh phí, vật tư, phương tiện khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ gây ra.
      (2). Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tai nạn thương tích của Bộ; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu  trong lực lượng CAND.
       (3). Hoàn thành xây dựng, trình thẩm định phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Triển khai xây dựng dự án cung cấp phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, thảm họa thiên nhiên, chăm sóc y tế và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn vốn ODA của Áo
       (4). Phối hợp với Cục Tài chính (V22) rà soát tất cả các loại phương tiện, đặc biệt phương tiện thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ cứu nạn hiện có trong kho Bộ, kể cả hàng dự trữ quốc gia, đề xuất mua sắm bổ sung trong năm 2014.Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2014 và những năm tiếp theo, bố trí hợp lý tại kho Bộ ở các khu vực để sẵn sàng cấp phát. Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện chi viện Công an các đơn vị, địa phương khi vượt quá khả năng ứng phó thiên tai lụt bão.Thực hiện nhiệm vụ chi viện khẩn cấp khi có yêu cầu.
Đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện đặc chủng phục vụ yêu cầu ứng phó với thiên tai, lụt bão, cứu nạn, cứu hộ và phục vụ lãnh đạo Bộ đi kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp Công an đơn vị, địa phương ứng phó với thiên tai, thảm họa tại địa bàn.
       (5). Có kế hoạch dự trữ, dự phòng các trang thiết bị y tế, cơ số thuốc phòng chống lụt bão và hóa chất phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường phù hợp, đảm bảo đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt bão tại tất cả các vùng miền, đặc biệt là các khu vực trọng điểm về bão lũ. Chỉ đạo, tổ chức triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại những địa bàn, đơn vị xảy ra bão, lũ, ngập lụt; không để xảy ra dịch bệnh sau thiên tai, bão, lũ.
       (6).  Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trong việc trang bị loại phương tiện thông tin liên lạc phù hợp cho Công an các đơn vị, địa phương phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão, đặc biệt là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị lũ lụt chia cắt, cô lập.
       (7). Chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chứccác lớp tập huấnnâng cao nhận thức và năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác PCLB & TKCN của Công an các đơn vị, địa phương. 
       2.Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an):
       (1). Tổ chứctriển khai thực hiện Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 308/KH-BCA-C61 ngày 05/12/2013 về hướng dẫn tập huấn, huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ..
Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
       (2). Theo dõi, cập nhật tình hình liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ để đề xuất Ban Chỉ đạo của Bộ những chủ trương, biện pháp chỉ đạo công tác trong toàn lực lượng Công an nhân dân.Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo Bộ.
       (3). Tổ chức lực lượng, phối hợp với các đơn vị khác có liên quan thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn gây ra;hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi có thiên tai, bão lụt, sự cố xẩy ra, đề phòng tội phạm lợi dụng để trộm cắp tài sản nhà nước và nhân dân; cử cán bộ xuống tận địa bàn, nơi xẩy ra sự cố để cùng Công an địa phương xử lý, ứng phó, khắc phục hậu quả; có trách nhiệm theo dõi, cập nhật tình hình có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn, đề xuất Ban Chỉ đạo Bộ Công an và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn những vấn đề liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn.
        (4). Chỉ đạo luyện tập, diễn tập các phương án tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các giải pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do thiên tai, tai nạn gây ra; tổ chức điều tra các vụ tai nạn (giao thông, cháy, nổ ...), nhất là các vụ gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
        (5). Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện bơi lội, sử dụng các phương tiện được trang bị cho các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Bảo vệ, Cảnh sát giao thông… để đảm bảo chủ động triển khai lực lượng, đáp ứng yêu cầu ứng phó với thiên tai, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp với Tổng cục IV tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ; huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác PCLB & TKCN của Công an các đơn vị, địa phương.
        (6). Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tai nạn và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.
         3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân: 
       (1). Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình của ngành Công an tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu đến tận nơi để ghi hình, đưa tin. Củng cố các lực lượng cộng tác viên tuyên truyền tại Công an các địa phương. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các trường công an nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có thiên tai, bão lũ xẩy ra.
        (2). Phối hợp với Tổng cục IV tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão, tai nạn gây ra.
        (3). Chủ trì rà soát, bổ sung chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trực tiếp tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.
       (4). Tham mưu, đề xuất Bộ tổ chức, phát động quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn nghiêm trọng gây ra.
       (5). Chỉ đạo các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn trong toàn lực lượng CAND tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn gây ra; tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường.
        (6). Tiếp tục chỉ đạo các trường Công an thành lập, kiện toàn các đơn vị xung kích là học sinh, sinh viên để sẵn sàng huy động chi viện giúp Công an các đơn vị, địa phương và nhân dân ứng phó với thiên tai lụt bão và khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.
        4. Văn phòng Bộ:
       (1). Tổng hợp tình hình, kết quả công tác ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN trong lực lượng CAND (trên cơ sở báo cáo của Tổng cục IV và Tổng cục VII) để phục vụ việc xây dựng báo cáo ngày, định kỳ, đột xuất và phục vụ các buổi giao ban công tác của Bộ; truyền đạt các chỉ thị, mệnh lệnh công tác theo chức năng và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; ghi biên bản và thông báo kết luận của lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an.
       (2). Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc đề xuất cử lãnh đạo Bộ và trực tiếp phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Bộ đi kiểm tra, chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sỹ Công an và nhân dân các địa phương vùng ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, thảm họa.
        5. Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm:
       (1). Chủ động nắm tình hình và triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt, bão; các chương trình cứu trợ, ủng hộ đối với nhân dân vùng bị thiên tai, lụt bão và nạn nhân của các vụ tai nạn thương tích. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là phòng chống các hành vi xâm phạm môi trường, gây tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi khí hậu, lũ lụt, tai nạn góp phần phòng ngừa thiên tai, thảm họa. Kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội nảy sinh trong điều kiện thiên tai, bão lụt, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai, bão lụt để tiến hành các hoạt động phá hoại, vụ lợi, xâm hại an sinh xã hội.
       (2). Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo việc điều tra, xác minh các vụ tai nạn nghiêm trọng do Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng về những biện pháp phòng ngừa, hạn chế tai nạn và thiệt hại do tai nạn gây ra.
        6. Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp: 
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng khi xảy ra thiên tai, lụt bão, sự cố cháy nổ và kế hoạch di chuyển phạm nhân, trại viên, học sinh đến nơi an toàn khi cần thiết. Có kế hoạch dự trữ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, thuốc chữa bệnh, hoá chất phòng dịch ... đủ dùng trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, lụt bão. Lựa chọn những phạm nhân, trại viên, học sinh có nhân thân tốt, cải tạo xếp loại khá, tốt, có sức khỏe có thể huy động vào các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi Trại giam, Cơ sở giáo dục và Trường giáo dưỡng, trong đó chú ý xây dựng các phương án đề phòng và truy bắt phạm nhân, trại viên, học sinh lợi dụng thiên tai, lụt bão trốn trại. Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, nước uống trong và sau thiên tai để phòng bệnh, không để dịch bệnh xảy ra. Tổ chức tập huấn, huấn luyện để nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
         7. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động:
       (1). Chủ trì phối hợp với Tổng cục IV (Văn phòng ƯPT) xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và tổ chức luyện tập các phương án tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn cho lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tổ chức (03 lớp) huấn luyện bơi và sử dụng phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn cho CBCS các đơn vị trực thuộc; Tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án phòng chống thiên tai, bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự cấp Bộ Tư lệnh.
        (2). Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai, tai nạn gây ra; phối hợp với các lực lượng liên quan tham gia cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp xảy ra khủng bố, bắt cóc con tin, biểu tình, bạo loạn trong những tình huống cụ thể khi được huy động.
        (3). Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tinh nhuệ, phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống cấp bách xẩy ravà giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn ở mức cao nhất.
         8. Cục Tài chính: 
       (1). Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm, ngắn hạn, dài hạn và đề xuất lãnh đạo Bộ phê duyệt cho Công an các đơn vị, địa phương kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
       (2). Phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Văn phòng ƯPT) tổ chức đánh giá  thiệt hại, đề xuất hỗ trợ kinh phí, vật tư, phương tiện khắc phục hậu quả do thiên tai, bão, lũ gây ra cho Công an các đơn vị, địa phương.
        9.Công an các đơn vị, địa phương,các Sở Cảnh sát PCCC:
Tổ chức tổng kết công tác ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014, làm rõ nguyên nhân yếu kém tồn tại và đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục.
       (1). Kịp thời bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy trong tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai, thảm họa cho từng thành viên Ban Chỉ huy và lãnh đạo công an các cấp.
       (2). Xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bơi lội cho cán bộ chiến sỹ. Tổ chức lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, cứu hộ cứu nạn xảy ra trên địa bàn và sẵn sàng chi viện cho Công an các tỉnh, thành phố lân cận khi có yêu cầu.
      (3). Đẩy mạnh công tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống lụt bão, đảm bảo ANTT khi có thiên tai, bão lụt xảy ra và tích cực tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn.
         IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
        1. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an và các thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động triển khai nhiệm vụ được phân công, đề xuất kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các công việc được giao.
       2. Thủ trưởng Công an các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Cảnh sát PCCC căn cứ nội dung kế hoạch này cũng như các văn bản khác có liên quan và đặc điểm tình hình địa bàn để xây dựng kế hoạch, chủ động chỉ đạo việc ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tai nạn và tìm kiếm, cứu nạn; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ (qua Văn phòng ƯPT - Tổng cục IV; Cục C66 - Tổng cục VII và Trung tâm thông tin chỉ huy - V11).
        3. Giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hộichủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở Cảnh sát PCCCthực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tập hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ,Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu,Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.

  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email *
  • Nội dung bình luận *
  • Mã bảo vệ *
  • Gửi bình luận Đóng lại

Tin tức - sự kiện

Video

Hình ảnh

Thông tin thời tiết

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Phòng chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ

PC tại nạn thương tích

Công điện

Văn bản chỉ đạo

Hoạt động của BCĐ

Văn bản pháp quy

Hợp Tác Quốc Tế

Chương trình - Kế hoạch

Đề án - Dự án

Nhu cầu - Tiềm lực

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến kiến thức

Liên kết Website

BẢN ĐỒ GOOGLE

GOOGLE MAP

ẢNH VỆ TINH

SATELLITE IMAGE

ẢNH RA ĐA

RADA IMAGE

BẢN ĐỒ THỦY VĂN

HIDROLOGICAL IMAGE

Thống kế lượt truy cập