© 2015 TRANG THÔNG TIN BAN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ CÔNG AN | SAOMAI SOFT